Sjukdom i lungvävnaden med eller utan verifierad pulmonell hypertension – Endotelinreceptorantagonister

Vid tillståndet eller populationen Sjukdom i lungvävnaden med eller utan verifierad pulmonell hypertension har åtgärden Endotelinreceptorantagonister prioritet icke-göra.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har ingen effekt på viktiga effektmått.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se