Person med låg risk för stroke och tillfälligt uppehåll i antikoagulationsbehandling – Lågmolekylärt heparin

Vid tillståndet eller populationen Person med låg risk för stroke och tillfälligt uppehåll i antikoagulationsbehandling har åtgärden Lågmolekylärt heparin prioritet 9.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en liten svårighetsgrad. Risken för att få stroke under denna begränsade tid är mycket liten för den studerade populationen. Behandlingen ökar risken för blödning.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se