Person med hög risk för stroke och tillfälligt uppehåll i antikoagulationsbehandling – Lågmolekylärt heparin

Vid tillståndet eller populationen Person med hög risk för stroke och tillfälligt uppehåll i antikoagulationsbehandling har åtgärden Lågmolekylärt heparin prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Risken för stroke är hög och alternativa behandlingar saknas.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se