Kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, tekniskt inoperabel – Behandling med stimulerare av lösligt guanylatcyklas

Vid tillståndet eller populationen Kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, tekniskt inoperabel har åtgärden Behandling med stimulerare av lösligt guanylatcyklas prioritet 5.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Det finns måttligt stark evidens för att åtgärden har effekt på de effektmått som finns studerade inom området (ej mortalitet). Erfarenheterna av åtgärden är än så länge begränsade. Det saknas behandlingsalternativ med bevisad effekt.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se