Inför elkonvertering av persisterande förmaksflimmer – Nya orala antikoagulantia (direkta trombinhämmare och faktor Xa-hämmare)

Vid tillståndet eller populationen Inför elkonvertering av persisterande förmaksflimmer har åtgärden Nya orala antikoagulantia (direkta trombinhämmare och faktor Xa-hämmare) prioritet 2.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad. Inför elkonvertering av persisterande förmaksflimmer bör alla få antikoagulation. Effekten är likvärdig med den av vitamin K-antagonister på viktiga effektmått.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se