Hjärtsvikt och planerad behandling med CRT – Kontrastförstärkt magnetisk resonanstomografi

Vid tillståndet eller populationen Hjärtsvikt och planerad behandling med CRT bör åtgärden Kontrastförstärkt magnetisk resonanstomografi endast erbjudas inom ramen för forskning och utveckling.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt på viktiga effektmått och studier pågår.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se