Hjärtsvikt, NYHA III–IV, trots adekvat läkemedelsbehandling och CRT om indicerat – Upprepade levosimendanbehandlingar som tillägg

Vid tillståndet eller populationen Hjärtsvikt, NYHA III–IV, trots adekvat läkemedelsbehandling och CRT om indicerat bör åtgärden Upprepade levosimendanbehandlingar som tillägg endast erbjudas inom ramen för forskning och utveckling.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt på viktiga effektmått och studier pågår.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se