Hjärtsvikt, NYHA III–IV, i väntan på hjärttransplantation – Mekaniskt vänsterkammarstöd som brygga till transplantation

Vid tillståndet eller populationen Hjärtsvikt, NYHA III–IV, i väntan på hjärttransplantation har åtgärden Mekaniskt vänsterkammarstöd som brygga till transplantation prioritet 5.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt. Det är dock en mycket hög risk att patienten dör eller försämras i sitt allmäntillstånd i väntan på transplantation om åtgärden inte utförs.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se