Förmaksflimmer, förhöjd risk att drabbas av stroke (CHA2DS2-VASc ≥ 2 för män och CHA2DS2-VASc > 2 för kvinnor) – Vitamin K-antagonister

Vid tillståndet eller populationen Förmaksflimmer, förhöjd risk att drabbas av stroke (CHA2DS2-VASc ≥ 2 för män och CHA2DS2-VASc > 2 för kvinnor) har åtgärden Vitamin K-antagonister prioritet 4.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad och åtgärden har god effekt på viktiga effektmått. Risken för blödning är likvärdig eller högre jämfört med nya orala antikoagulantia och behandlingen fordrar regelbunden monitorering.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se