Barn och vuxna med kraftigt förhöjda nivåer av totalkolesterol eller LDL-kolesterol – Diagnostik avseende familjär hyperkolesterolemi

Vid tillståndet eller populationen Barn och vuxna med kraftigt förhöjda nivåer av totalkolesterol eller LDL-kolesterol har åtgärden Diagnostik avseende familjär hyperkolesterolemi prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad och det råder en underdiagnostik i Sverige. Tidig diagnos och behandling minskar risken för insjuknande och död i ischemisk hjärtsjukdom.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se