Barn med kromosomrubbningar eller andra syndrom som innebär ökad risk för medfött hjärtfel – Basal hjärtutredning och ekokardiografi

Vid tillståndet eller populationen Barn med kromosomrubbningar eller andra syndrom som innebär ökad risk för medfött hjärtfel har åtgärden Basal hjärtutredning och ekokardiografi prioritet 2.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och risken för medfödda hjärtfel i populationen är förhöjd.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se