Typ 2-diabetes utan insulinbehandling – Systematisk egenmätning av blodglukos

Vid tillståndet eller populationen Typ 2-diabetes utan insulinbehandling har åtgärden Systematisk egenmätning av blodglukos prioritet 8.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har liten svårighetsgrad och åtgärdens effekt på HbA1c. Låg till måttlig kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår för systematisk egenmätning som tillägg till vanlig vård, jämfört med vanlig vård.
Kommentar: Avser mätning före och 2 timmar efter måltid under två dagar per vecka (6–7 stickor per dag). Starkare evidens för effekt samt bättre kostnads­effektivitet jämfört med tidigare riktlinjer.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se