Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll vid behandling med metformin som monoterapi – Sulfonureider (SU) som tillägg till metformin

Vid tillståndet eller populationen Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll vid behandling med metformin som monoterapi har åtgärden Sulfonureider (SU) som tillägg till metformin prioritet 4.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är åtgärdens effekt på HbA1c i kombination med den långa erfarenheten av behandlingen. Tillägg av SU till metformin ger en lägre kostnad och mindre patientnytta jämfört med tillägg av dapagliflozin, DPP‑4-hämmare eller GLP-1-analog till metformin eller annan peroral terapi.
Anpassning för gruppen mest sjuka äldre: Beakta svagare hypoglykemisymtom.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se