Typ 2-diabetes med livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll – SGLT-2-hämmare i monoterapi

Vid tillståndet eller populationen Typ 2-diabetes med livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll har åtgärden SGLT-2-hämmare i monoterapi prioritet 7.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är åtgärdens effekt på HbA1c och vikt.
Anpassning för gruppen mest sjuka äldre: Beakta att erfarenheten av behandling av äldre med nyare preparat är begränsad.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se