Typ 2-diabetes med högt blodtryck – Primärprevention av hjärt-kärlsjukdom med blodtryckssänkning

Vid tillståndet eller populationen Typ 2-diabetes med högt blodtryck har åtgärden Primärprevention av hjärt-kärlsjukdom med blodtryckssänkning prioritet 1.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är åtgärdens effekt på avgörande effektmått (stroke, hjärtinfarkt och död). Kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår är också låg för strikt blodtryckskontroll jämfört med mindre strikt blodtryckskontroll och tillståndet har en stor svårighetsgrad.
Anpassning för gruppen mest sjuka äldre: Beakta den ökade risken för orto­statiska reaktioner (för lågt blodtryck) och förväntad patientnytta. Det finns risker vid behandling med många läkemedel.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se