Typ 2-diabetes med fetma (BMI 30-35 kg/m2) och svårighet att uppnå glukos- och riskfaktorkontroll – Fetmakirurgi

Vid tillståndet eller populationen Typ 2-diabetes med fetma (BMI 30-35 kg/m2) och svårighet att uppnå glukos- och riskfaktorkontroll bör åtgärden Fetmakirurgi erbjudas endast inom ramen för forskning och utveckling.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Osäkerhet i underlaget talar för att fler studier behövs innan åtgärden börjar utföras rutinmässigt.
Kommentar: Systematisk uppföljning bör ske genom registrering i SOReg (Scandinavian Obesity Surgery Registry)

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se