Typ 2-diabetes – Gruppbaserade utbildningsprogram, givna av personer utan pedagogisk kompetens

Vid tillståndet eller populationen Typ 2-diabetes har åtgärden Gruppbaserade utbildningsprogram, givna av personer utan pedagogisk kompetens prioritet icke-göra.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden inte har någon kliniskt relevant effekt på HbA1c.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se