Typ 2-diabetes – Gruppbaserade utbildningsprogram, givna av personer med pedagogisk kompetens

Vid tillståndet eller populationen Typ 2-diabetes har åtgärden Gruppbaserade utbildningsprogram, givna av personer med pedagogisk kompetens prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är åtgärdens effekt på HbA1c och att åtgärden har en låg kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med individuella utbildningsprogram.
Kommentar: Patientutbildning är en förutsättning för bra resultat av annan behandling.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se