Typ 1-diabetes utan problem av återkommande hyper- eller hypoglykemi – Insulinpump med integrerad kontinuerlig subkutan glukosmätning (SAP, sensor augmented pump)

Vid tillståndet eller populationen Typ 1-diabetes utan problem av återkommande hyper- eller hypoglykemi har åtgärden Insulinpump med integrerad kontinuerlig subkutan glukosmätning (SAP, sensor augmented pump) prioritet 9.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har måttlig svårighetsgrad. Åtgärden har effekt på livskvalitet och måttlig till stor effekt på HbA1c. Kostnaden per QALY är mycket hög med hänsyn till endast påverkan på glukoskontroll och förekomst av hypoglykemi, men måttlig till hög om man även beaktar livskvalitet. Klinisk erfarenhet hos medverkande experter talar för en bättre effekt av SAP än enbart pump för insulintillförsel.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se