Typ 1-diabetes – Stöd till ökad fysisk aktivitet

Vid tillståndet eller populationen Typ 1-diabetes har åtgärden Stöd till ökad fysisk aktivitet prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att nyttan av åtgärden sannolikt är likvärdig för personer med typ1 -diabetes som för personer utan diabetes.
Kommentar: För bästa metod, se Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet.
Anpassning för gruppen mest sjuka äldre: Beakta att motion måste anpassas till äldres förutsättningar.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se