Typ 1-diabetes med problem av återkommande hyper- eller hypoglykemi – Kontinuerlig subkutan glukosmätning med direktavläsning (realtids-CGM)

Vid tillståndet eller populationen Typ 1-diabetes med problem av återkommande hyper- eller hypoglykemi har åtgärden Kontinuerlig subkutan glukosmätning med direktavläsning (realtids-CGM) prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har stor svårighetsgrad. Åtgärden har liten till måttlig effekt på HbA1c utan en ökning av antalet hypoglykemiska händelser. Det finns begränsat stöd i litteraturen för ökad behandlingstillfredsställelse och livskvalitet men klinisk erfarenhet hos medverkande experter talar för sådan effekt.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se