Typ 1-diabetes med problem av återkommande hyper- eller hypoglykemi – Insulinpump (kontinuerlig subkutan insulininfusion, CSII)

Vid tillståndet eller populationen Typ 1-diabetes med problem av återkommande hyper- eller hypoglykemi har åtgärden Insulinpump (kontinuerlig subkutan insulininfusion, CSII) prioritet 5.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har stor svårighetsgrad och åtgärden har effekt på HbA1c. Kostnaden per QALY är dock mycket hög.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se