Typ 1-diabetes med högt blodtryck utan mikroalbuminuri – Behandling med ACE-hämmare, angiotensinreceptor-blockerare (ARB), betablockerare, diuretika eller kalciumblockerare

Vid tillståndet eller populationen Typ 1-diabetes med högt blodtryck utan mikroalbuminuri har åtgärden Behandling med ACE-hämmare, angiotensinreceptor-blockerare (ARB), betablockerare, diuretika eller kalciumblockerare prioritet 1.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har en stor svårighetsgrad samtidigt som det saknas vetenskapligt stöd för effekt av åtgärden.
Kommentar: Åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet.
Anpassning för gruppen mest sjuka äldre: Beakta ökad risk för ortostatiska reaktioner (för lågt blotryck) och mindre förväntad patientnytta. Det finns risker med samtidig behandling med många läkemedel.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se