Diabetes utan känd eller misstänkt cirkulationsrubbning – Testa för cirkulationsrubbningar i foten med mätning av ankeltryck eller tåtryck

Vid tillståndet eller populationen Diabetes utan känd eller misstänkt cirkulationsrubbning har åtgärden Testa för cirkulationsrubbningar i foten med mätning av ankeltryck eller tåtryck prioritet icke-göra.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har en liten svårighetsgrad och att det finns alternativa åtgärder med mindre tidsåtgång (enkel palpation av fotpulsar).

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se