Diabetes utan känd cirkulationsrubbning – Testa för cirkulationsrubbningar i foten med palpation av fotpulsar

Vid tillståndet eller populationen Diabetes utan känd cirkulationsrubbning har åtgärden Testa för cirkulationsrubbningar i foten med palpation av fotpulsar prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är den förväntade patientnyttan av åtgärden.
Kommentar: Enkel undersökning till sannolikt låg kostnad.
Anpassning för gruppen mest sjuka äldre: Beakta att undersökningen kan vara särskilt viktigt hos äldre som inte själva observerar symtom. Beakta eventuellt behov av assistans på äldreboenden.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se