Diabetes och oförmåga att uppfatta varningssignaler vid hypoglykemi – Strukturerade patientcentrerade utbildningsprogram med bio-psykologiskt fokus

Vid tillståndet eller populationen Diabetes och oförmåga att uppfatta varningssignaler vid hypoglykemi har åtgärden Strukturerade patientcentrerade utbildningsprogram med bio-psykologiskt fokus prioritet 7.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har ett begränsat stöd för effekt på viktiga effektmått (HbA1c och patientens förmåga att bedöma blodglukosnivån).

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se