Diabetes och högt blodtryck utan mikroalbuminuri – Kombinerade livsstilsåtgärder (kost, motion och eventuellt andra åtgärder som beteendemodifiering)

Vid tillståndet eller populationen Diabetes och högt blodtryck utan mikroalbuminuri har åtgärden Kombinerade livsstilsåtgärder (kost, motion och eventuellt andra åtgärder som beteendemodifiering) prioritet 1.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor svårighetsgrad och ger effekt på viktiga effektmått till en låg kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med sedvanlig vård.
Anpassning för gruppen mest sjuka äldre: Beakta risken för undernäring och relationen mellan makronutrienter och vitaminer. Motion anpassas till äldres förutsättningar.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se