Diabetes och bristande delaktighet i den egna vården – Interventioner riktade till patienten och som syftar till att stärka patientens empowerment

Vid tillståndet eller populationen Diabetes och bristande delaktighet i den egna vården har åtgärden Interventioner riktade till patienten och som syftar till att stärka patientens empowerment prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har effekt på HbA1c och att tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se