Diabetes med smärtsam neuropati – Behandling med SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare, [eng. Selective serotonin reuptake inhibitor SSRI])

Vid tillståndet eller populationen Diabetes med smärtsam neuropati har åtgärden Behandling med SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare, [eng. Selective serotonin reuptake inhibitor SSRI]) prioritet icke-göra.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det finns vetenskapligt stöd för att åtgärden saknar effekt på smärtlindring.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se