Diabetes med otillräcklig glukoskontroll – Beteendeorienterad patientutbildning i form av stödprogram baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT)

Vid tillståndet eller populationen Diabetes med otillräcklig glukoskontroll bör åtgärden Beteendeorienterad patientutbildning i form av stödprogram baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT) erbjudas endast inom ramen för forskning och utveckling.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget för effekt är otillräckligt och att det samtidigt finns andra åtgärder som har vetenskapligt stöd för effekt på HbA1c.
Kommentar: Flera interventionsstudier pågår

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se