Diabetes med misstänkt hypertoni – Ambulatorisk blodtrycksmätning för ställningstagande till behandling

Vid tillståndet eller populationen Diabetes med misstänkt hypertoni har åtgärden Ambulatorisk blodtrycksmätning för ställningstagande till behandling prioritet 4.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har en måttlig svårighetsgrad samtidigt som det saknas vetenskapligt stöd för effekt av åtgärden.
Kommentar: Åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se