Diabetes – Behandling med acetylsalicylsyra för primärprevention av hjärt-kärlsjukdom

Vid tillståndet eller populationen Diabetes har åtgärden Behandling med acetylsalicylsyra för primärprevention av hjärt-kärlsjukdom prioritet icke-göra.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det finns vetenskapligt stöd för att åtgärden inte har någon effekt på hjärtkärlsjukdom och död.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se