Vuxna som upplever sig ha fått tillräcklig information om behandlingskostnad

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

individanpassad

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Andel vuxna som anser att de vid den senaste behandlingen har fått information om vad behandlingen skulle komma att kosta.
Enhet: Procent.

Syfte

Val av alternativa behandlingsmetoder innebär ofta betydande kostnadsskillnader. Kostnaden är därför en viktig faktor vid valet av behandlingsmetod. Informationsskyldighet regleras i tandvårdslagen.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

SKRs patientenkät.

Felkällor

Enkäter har ofta låg svarsfrekvens. Att mäta vad som kan anses vara tillräcklig information är förenat med svårigheter. Indikatorn bör därför tolkas med försiktighet.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se