Vård på strokeenhet vid TIA

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-05-22

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andelen fall av TIA (Transitorisk Ischemisk Attack) som vårdas på strokeenhet någon gång under sin akuta sjukdomsperiod.
Enhet: Procent.

Syfte

En strokeenhet är en organiserad slutenvårdsenhet som helt eller nästan helt tar hand om patienter med stroke samt TIA och som sköts av ett multidisciplinärt team speciellt kunniga inom strokevården. Vård på strokeenhet har hög prioritet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård och bör ges till samtliga med TIA, oavsett ålder eller sjukdomens svårighetsgrad.

Önskvärt värde

högt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Varierande täckningsgrad i landstingen, alla TIA patienter registreras inte i Riksstroke

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke.