Vård på strokeenhet vid stroke

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-03-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andel fall med stroke som vårdas på strokeenhet någon gång under sin akuta sjukdomsperiod.
Enhet: Procent.

Syfte

En strokeenhet är en organiserad slutenvårdsenhet som helt eller nästan helt tar hand om patienter med stroke samt TIA och som sköts av ett multidisciplinärt team speciellt kunniga inom strokevården. Vård på strokeenhet har hög prioritet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård och bör ges till samtliga med stroke, oavsett ålder eller sjukdomens svårighetsgrad.

Önskvärt värde

högt

Målnivå

>=90 procent

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke. Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Inga uppgivna.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke. 

Rekommendationer

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se