Utvärdering av kardiovaskulära riskfaktorer

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hudens och underhudens sjukdomar

Riktlinjeområde

psoriasis

Mått

Andelen personer, 18 år och äldre, med svår psoriasis som årligen utvärderas för kardiovaskulära riskfaktorer.
Enhet: Procent.

Syfte

Personer med psoriasis har en förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Hypertoni, diabetes, hyperlipidemi, och fetma är särskilt vanliga hos personer med svår psoriasis och bidrar till den ökade risken för metabolt syndrom och kardiovaskulära sjukdomar såsom hjärtinfarkt, stroke eller kardiovaskulär död. Årliga utvärderingar av kardiovaskulära riskfaktorer är viktiga att följa eftersom åtgärden förbättrar möjligheten att hitta behandlingsbara riskfaktorer. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör hälso- och sjukvården erbjuda årlig utvärdering av kardiovaskulära riskfaktorer, till personer med svår psoriasis (prioritet 3).

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Nationella kvalitetsregistret för systembehandling av psoriasis, PsoReg. Registrets ambition är att inkludera alla personer med psoriasis som får systemisk behandling. Alla personer i PsoReg anses ha svår psoriasis. Utvecklingsindikator, PsoReg framöver efter justeringar i registret.

Felkällor

Otillräcklig täckningsgrad i PsoReg. Täckningsgraden varierar mellan olika landsting vilket bör beaktas vid tolkningen av resultaten. Det är inte heller alla besök som registreras i registret. Personer med svår psoriasis som inte får systemisk behandling finns inte registrerade i PsoReg.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se