Utvärdering av behandlingseffekt

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hudens och underhudens sjukdomar

Riktlinjeområde

psoriasis

Mått

Andelen personer, 18 år och äldre, med svår psoriasis som årligen får strukturerad utvärdering av behandlingseffekt med livskvalitets- och kliniska instrument.
Enhet: Procent.

Syfte

Det är viktigt att kunna följa behandlingseffekten och eventuella biverkningar av insatt behandling. Strukturerad utvärdering av behandlingseffekt med både livskvalitets - och kliniska instrument ger ett bra underlag för att optimera behandlingen och leder dessutom till att individens delaktighet i vården förbättras. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör hälso- och sjukvården erbjuda en strukturerad utvärdering av behandlingseffekt med livskvalitets- och kliniska instrument till personer med svår psoriasis (prioritet 2).

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Nationella kvalitetsregistret för systembehandling av psoriasis, PsoReg. Registrets ambition är att inkludera alla personer med psoriasis som får systemisk behandling. Alla personer i PsoReg anses ha svår psoriasis. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Otillräcklig täckningsgrad i PsoReg. Täckningsgraden varierar mellan olika landsting vilket bör beaktas vid tolkningen av resultaten. Det är inte heller alla besök som registreras i registret. Personer med svår psoriasis som inte får systemisk behandling finns inte registrerade i PsoReg.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se