Utredning av psoriasisartropati

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hudens och underhudens sjukdomar

Riktlinjeområde

psoriasis

Mått

Andelen personer, 18 år och äldre, med psoriasis, och med misstänkt psoriasisartropati, som utreds för psoriasisartropati.
Enhet: Procent.

Syfte

Ungefär en tredjedel av alla med psoriasis får problem med leder eller muskler/muskelfästen i angränsning till leder. Sjukdomsbilden varierar från att vara mild och övergående med några få engagerade leder till att vara aggressiv och destruktiv med flera engagerade leder. Ledproblemen orsakar ofta smärta, svullnad och stelhet och kan i sin allvarligaste form leda till bestående funktionsnedsättning. Utredning av personer, 18 år och äldre, med misstänkt psoriasisartropati är viktig att följa eftersom det i dagsläget inte görs i tillräckligt stor utsträckning och för att en fördröjd diagnos och behandling leder till sämre prognos. Åtgärden ger ökade förutsättningar för korrekt diagnos och optimal behandling samt ökad upplevd livskvalitet. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör hälso- och sjukvården erbjuda utredning för personer, 18 år och äldre, med misstänkt psoriasisartropati (prioritet 3).

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Nationella kvalitetsregistret för systembehandling av psoriasis, PsoReg. Registrets ambition är att inkludera alla personer med psoriasis som får systemisk behandling. Alla personer i PsoReg anses ha svår psoriasis. Utvecklingsindikator, PsoReg framöver efter justeringar i registret.

Felkällor

Otillräcklig täckningsgrad i PsoReg. Täckningsgraden varierar mellan olika landsting vilket bör beaktas vid tolkningen av resultaten. Alla personer med psoriasis, med misstänkt psoriasisartropati får inte systemisk behandling och är därför inte registrerade i PsoReg.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se