Upplevelse av operationsresultat efter kirurgi

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2019-09-17

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad individanpassad

Indikatorområde

sjukdomar i urin- och könsorganen

Riktlinjeområde

endometrios

Mått

Andelen av de personer som har genomgått elektiv endometrioskirurgi, som efter 12 månader uppger att deras tillstånd blivit ”Mycket förbättrat” eller ”Förbättrat” till följd av behandlingen.
Enhet: Procent.

Syfte

Kirurgiska åtgärder kan bidra till minskad smärta och ökad livskvalitet. En uppföljningsenkät skickas till alla patienter 8 veckor samt 12 månader efter planerad kirurgisk behandling, för att bland annat undersöka om patienten upplever förbättring till följd av ingreppet.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

GynOp. Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Täckningsgraden i GynOp för indikatorns samtliga variabler. Svårighet att särskilja effekter från kirurgi med effekter från eventuell samtida läkemedelsbehandling. Patienter som opereras mer än en gång inom en ettårsperiod får endast uppföljningsenkät 12 månader efter den sista operationen och därför kan endast denna operation och enkät inkluderas i analysen. Potentiella felkällor: Låg svarsfrekvens på uppföljningsenkät. Diagnosen endometrios sätts efter och inte i samband med operationstillfället.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid endometrios

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se