Undvikbara somatiska slutenvårdstillfällen för personer behandlade för depression eller ångestsyndrom

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

säker kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

depression och ångestsyndrom

Mått

Relativ jämförelse av andel personer med minst ett undvikbart somatiskt slutenvårdstillfälle bland personer som vårdats inom psykiatrin för depression eller ångestsyndrom, jämfört med andel personer med minst ett undvikbart vårdtillfälle i hela befolkningen.
Enhet: Kvot.

Syfte

Det finns ett tydligt samband mellan depression eller ångestsyndrom och somatiska sjukdomar. Indikatorn mäter förekomsten av diagnoser som borde kunna förhindras med en optimalt fungerande primärvård och sjukhusbunden öppenvård. Undvikbara somatiska slutenvårdstillfällen speglar effektiviteten och tillgängligheten inom öppenvården.

Önskvärt värde

lågt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret vid Socialstyrelsen, samt befolkningsstatistik från SCB. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Endast uppgifter från läkarbesök i den specialiserade psykiatriska vården.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se