Tillgänglighet till uppföljning med förnyad kontakt, barn och ungdomar

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar barn och unga

Riktlinjeområde

depression och ångestsyndrom

Mått

Andel nydiagnostiserade barn och ungdomar med depression eller ångestsyndrom som fått tillgång till uppföljning med förnyad kontakt inom 30 dagar.
Enhet: Procent.

Syfte

Kontinuitet i vården ökar effekten vid behandling med egentlig depressionsepisod eller ångestsyndrom. Rekommendationen är central och har fått högsta prioritet i nationella riktlinjer (prioritet 1, rad 5 i tillstånds- och åtgärdslistan). Indikatorn är intressant såväl ur ett professionsperspektiv som ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Väntetider i vården, SKL. PrimärvårdsKvalitet har en liknande indikator från journaldata, kan användas framöver. Nationell datakälla finns för specialiserad psykiatrisk vård, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Gäller endast BUP. Uppgift om diagnos saknas i Väntetider i vården.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se