Tidig understödd utskrivning till hemmet med multidisciplinärt stroketeam

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-03-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad effektiv

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andel personer med stroke som i anslutning till akut vårdtillfälle för stroke får tidig understödd utskrivning till hemmet där ett multidisciplinärt stroketeam både koordinerar utskrivningen och utför fortsatt rehabilitering i hemmiljön. Med multidisciplinärt stroketeam avses ett rehabiliteringsteam som består av vård- och omsorgspersonal med särskild kunskap om stroke och som samarbetar kring den enskilde. De yrkesgrupper som kan behöva engageras är fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska, läkare, logoped, dietist, undersköterska, vårdbiträde, kurator, psykolog och biståndshandläggare. Teamets sammansättning bör motsvara den enskildes behov. Vilka som deltar i teamarbetet kan variera över tid men teamet ska alltid ha tillgång till läkare med strokekompetens.
Enhet: Procent.

Syfte

Tidig understödd utskrivning från sjukhus av ett multidisciplinärt team som koordinerar och samordnar vården direkt efter utskrivningen, samt erbjuder fortsatt rehabilitering i hemmiljö, medför minskad risk för död eller ADL beroende för de som drabbats av stroke. Syfte med indikatorn är att följa i vilken utsträckning sjukvården erbjuder denna rehabiliteringsform till personer som drabbats av stroke.

Önskvärt värde

högt

Målnivå

>=25 procent

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke. Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Bortfall i uppgift om åtgärden i kvalitetsregistren.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se