Tid mellan symtomdebut och ankomst till sjukhus.

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2017-05-22

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andelen av strokefall där patienten anländer till sjukhus inom 3 timmar efter debut av strokesymtom.
Enhet: Procent.

Syfte

Vid akut ischemisk stroke är det av högsta prioritet att återställa blodflödet och syretillförseln till den del av hjärnan som drabbats.Detta kan göras antingen med intravenös behandling med trombolys eller med interventionell behandling med trombektomi. En tidig behandling leder i de flesta fall till bättre resultat. Indikatorn speglar såväl allmänhetens kunskaper som vikten av att snabbt söka vård vid strokesymtom som den prehospitala vårdens organisation och kvalitet vid misstänkt stroke.

Önskvärt värde

högt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Svårigheter att ange exakt tid för insjuknandet kan leda till bortfall i registreringen. Svårt att registrera tidpunkter för så kallad ”wake up” stroke. Patienter som inte skrivs in på sjukhus, eller som insjuknar inneliggande på sjukhus, omfattas inte av mätningen.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke.