Täckningsgrad i kvalitetsregister

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2019-09-17

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

sjukdomar i urin- och könsorganen

Riktlinjeområde

endometrios

Mått

Andelen av samtliga vårdkontakter med endometrioskirurgi i patientregistret, där denna kirurgi finns registrerad som endometrioskirurgi i GynOp.
Enhet: procent.

Syfte

Nationella kvalitetsregister möjliggör uppföljning och jämförelser av vårdens kvalitet och effektivitet. En hög registrering i kvalitetsregister är därför önskvärd.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Socialstyrelsens patientregister, GynOp. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

De som opererats av annan angiven orsak, till exempel ”buksmärta” men där grundorsaken är endometrios, faller utanför analysen, likaså de som opererats utan angiven anledning. Potentiella felkällor: Minskad sannolikhet att akuta operationer registreras i GynOp. Diagnosen endometrios sätts senare än innan eller vid operationstillfället. Definitionen av huvudindikation i GynOp skiljer sig något från definitionen av huvuddiagnos i patientregistret, vissa operationer för endometrios riskerar därför att exkluderas från patientregistret, trots att de borde ingå i jämförelsepopulationen.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid endometrios

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se