Systemiska behandlingar

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hudens och underhudens sjukdomar

Riktlinjeområde

psoriasis

Mått

Andelen personer, 18 år och äldre, med svår psoriasis som får systemisk behandling med metotrexat, etanercept, adalimumab, infliximab, ixekizumab, sekukinumab eller IL-12/23 (ustekinumab).
Enhet: Procent.

Syfte

Metotrexat (MTX) är det systemiska läkemedel vid psoriasisbehandling som hälso- och sjukvården har längst erfarenhet av. Det är ett välbeprövat och kostnadseffektivt läkemedel som ofta har god effekt men som kräver regelbunden uppföljning med laboratorieprover eftersom det kan påverka särskilt levern. De biologiska läkemedlen etanercept, adalimumab ixekizumab, sekukinumab och IL-12/23 (ustekinumab)är relativt nya preparat, med god behandlingseffekt men till stora kostnader. Eftersom förskrivningen av biologiska läkemedel varierar i landet är det viktigt att utvärdera säkerhet, effekt och följsamhet över tid. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör hälso- och sjukvården erbjuda MTX, etanercept eller adalimumab till personer med svår psoriasis (MTX, prioritet 2; etanercept och adalimumab, prioritet 3). Enligt Socialstyrelsens rekommendationer kan hälso- och sjukvården erbjuda infliximab, ixekizumab, sekukinumab eller IL-12/23 (ustekinumab) till personer med svår psoriasis (samtliga prioritet 4).

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Nationella kvalitetsregistret för systembehandling av psoriasis, PsoReg. Registrets ambition är att inkludera alla personer med psoriasis som får systemisk behandling. Alla personer i PsoReg anses ha svår psoriasis. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Otillräcklig täckningsgrad i PsoReg. Täckningsgraden varierar mellan olika landsting vilket bör beaktas vid tolkningen av resultaten. Det är inte heller alla besök som registreras i registret.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se