Systematisk samverkan mellan tandvård och barnhälsovård för barn i områden med hög risk för dålig munhälsa

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Två mått: 1. Andel tandvårdskliniker som har upprättat en systematisk samverkan med barnhälsovården. 2. Andel regioner som arbetar systematiskt med samverkan mellan tandvård och barnhälsovård.
Enhet: Procent.

Syfte

Barn i områden där invånarna generellt har hög risk för dålig munhälsa löper själva högre risk att drabbas av dålig munhälsa och att tappa kontakten med tandvården. Sämre munhälsa som manifesterar sig i barndomen tenderar att bestå i vuxen ålder varför det är viktigt att tandvården och regionerna arbetar systematiskt för att stärka och upprätthålla målgruppens munhälsa. Dessa områden är oftast områden med låg socioekonomisk status, det vill säga där en stor del av invånarna har låg inkomst och kort utbildning.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Enkäter till verksamheter.

Felkällor

Enkäter kan ha låg svarsfrekvens och internt bortfall, dvs att samtliga frågor i enkäten ej bevaras.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se