Strukturerad bedömning av suicidrisk

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2017-11-14

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad säker

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Andel som genomgått strukturerad bedömning av suicidrisk bland personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som är nyinsjuknade samt bland de med misstänkt ökat suicidrisk.
Enhet: Procent.

Syfte

Psykisk sjukdom är den starkaste riskfaktorn för självmordsbeteende. Beprövad erfarenhet pekar på att en strukturerad bedömning ger goda förutsättningar för korrekt fortsatt handläggning. Förekomsten mäts dels bland nyinsjuknade men också bland de som vårdats tidigare i samband med suicidför-sök, eller vårdats för depression och ångestsyndrom eller behandlats med antidepressiva läkemedel. Socialstyrelsen rekommenderar att hälso- och sjukvården bör erbjuda strukturerad bedömning av självmordsrisk till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och misstänkt ökad självmordsrisk.

Önskvärt värde

högt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret och läkemedelsregistret (Socialstyrelsen). Datakälla finns för specialiserad psykiatrisk vård, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Personer med diagnosen schizofreni som inte vårdats under studerad tidsperiod ingår inte i redovisningen. Bristande registrering av vårdåtgärder kan förekomma.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.