Strukturerad bedömning av beroendeproblematik, barn och ungdomar

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar barn och unga

Riktlinjeområde

depression och ångestsyndrom

Mått

Andel ungdomar med nydiagnostiserad depression eller ångestsyndrom som har genomgått en strukturerad bedömning av beroendeproblematik vid diagnostisering.
Enhet: Procent.

Syfte

Studier talar för att obehandlad beroendeproblematik kan påverka behandlingsresultat på ett negativt sätt. Vid somatisk anamnes är det viktigt att även kartlägga eventuell samsjuklighet som missbruk eller beroende för att kunna erbjuda behandling. Insatsen kräver utbildning och resurser. Med missbruk avses i det här sammanhanget missbruk av alkohol och narkotika. Rekommendationen är central och har fått högsta prioritet i nationella riktlinjer (prioritet 1, rad 4 i tillstånds- och åtgärdslistan). Indikatorn är intressant såväl ur ett professionsperspektiv som ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Önskvärt värde

högt

Målnivå

≥ 80 procent

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret vid Socialstyrelsen. PrimärvårdsKvalitet utvecklar en liknande indikator från journaldata, kan användas framöver. Nationell datakälla finns för specialiserad psykiatrisk vård, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Endast uppgifter från läkarbesök i den specialiserade psykiatriska vården. Bristande registrering av vårdåtgärder.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se