Stöd och hjälp efter stroke

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-03-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andelen som uppgett att deras behov av stöd och hjälp är helt tillgodosett 3 månader efter stroke.
Enhet: Procent.

Syfte

Indikatorn är ett viktigt mått på kvaliteten för omhändertagandet under och efter sjukhusvistelsen. Den speglar såväl landstingens som kommunernas insatser. Indikatorn är i huvudsak intressant ur ett styrnings- och ledningsperspektiv för såväl kommuner som landsting.

Önskvärt värde

högt

Målnivå

>=75 procent

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke. Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Täckningsgraden, liksom svarsfrekvensen vid 3 månader efter insjuknandet, kan påverka resultatet för indikatorn. Hög täckningsgrad innebär att fler patienter med svår stroke inkluderats och därmed blir andelen ADL-oberoende lägre. Låg svarsfrekvens ger istället ett falskt positivt resultat. I jämförelsen ingår endast de som har besvarat enkäten vilket kan påverka resultatet. Patienternas förväntningar på vården i samband med stroke kan variera mellan olika delar av landet. Patienter med kvarstående allvarlig funktionsnedsättning eller nedstämdhet/depression är i högre utsträckning missnöjda med vården.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se