Stöd i kontakter med somatisk vård, socialtjänsten

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2017-11-14

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård socialtjänst

Indikatortyp

struktur

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Kommuner/stadsdelar/stadområden som har aktuell rutin för att erbjuda stöd i kontakter med somatisk vård till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Syfte

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av åtgärden, men enligt beprövad erfarenhet leder stöd i kontakter med somatisk vård till att fler söker vård och får vård efter behov. Många med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd dör i förtid till följd av behandlingsbara, kroppsliga sjukdomar. Det är därför mycket angeläget att stödja personer i denna grupp att uppmärksamma fysisk ohälsa och få behandling. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör enligt Socialstyrelsens rekommendationer erbjuda stöd i vårdkontakter till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som behöver somatisk vård. Rekommendationen har beröringspunkter med bestämmelse i 29 a § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL om fast vårdkontakt.

Önskvärt värde

högt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Enkät till socialtjänsten, myndighetsutövning. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling. Utvecklingsindikator.

Felkällor

Strukturmåttet visar inte hur stor andel av de personer som borde ha stödinsatsen som fått den. Möjliga problem med att få data från kommuner och stadsdelar/stadsområden. I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå, bl. a. beroende på hur respondenten tolkat frågorna.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.